DCARBONIT

מאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה למנגנון שעת אפס

DCARBONIT VVB Regenerative Agriculture in Israel

מדידה , הערכה ואימות של פליטות גזי חממה ושירותים אקולוגיים נוספים מאקלים חדשים.

הפקת תעודות אנרגיה מתחדשת IREC ותעודות Carbon Credits

מערכות סולאריות מתקדמות, התקנה, וייעוץ אופטימלי.

DCARBONIT מזמינה אתכם להצטרף לאתגר החשוב בהיסטוריה האנושית לצמצום גזי חממה (GHG)

משבר האקלים העולמי מציב אתגרים רבים בפני האנושות והשלכותיו ניכרות בכל יום ויום בחיינו. החקלאות והחקלאים בעולם הם אחד המרכיבים העיקריים בעלי היכולת לשפר את מאזן פלטות גזי החממה ועל ידי כך להשפיע על כדור הארץ לטובה.

צמצום כמות הפליטות מפעילות חקלאית והגדלת כמות הפחמן המקובע בקרקע, יכולים למתן את ההתחממות העולמית וליצור positive impact משמעותי על הכדור שאנחנו חיים בו.

העולם כולו מתגייס ופועל במגוון רב של פעולות ויוזמות למאבק זה. החקלאות הישראלית מאז ומעולם הייתה היתה סמן לחדשנות פורצת דרך בתחומים רבים, עלינו להצטרף ולהירתם כולנו למאבק חשוב זה למען ההווה והעתיד שלנו ושל הדורות הבאים.

אנו מציעים שירותי מדידה והערכה של קיבוע פחמן ושירותים אקולוגיים נוספים משטחי חקלאות במעבר מחקלאות קונבנציונלית לחקלאות מחדשת.

למה לחקלאי להצטרף?

התייעלות כלכלית

התייעלות כלכלית , מה שנמדד ניתן לנהל יותר טוב.

פוריות הקרקע

שיפור פוריות הקרקע . העלאת המגוון הביולוגי ושיפור מבנה הקרקע

החוסן האקלימי

הגדלת החוסן האקלימי מול תנאי מזג אוויר קיצוניים משתנים

קיבוע פחמן

אפשרות ליצירת הכנסה קבועה נוספת עבור קיבוע פחמן

שימור קרקע

שימור קרקע . מניעת סחף והתדלדלות קרקע לצד הגדלת חלחול מי גשם

בטחון תזונתי

בטחון תזונתי. לשמר ואף להגדיל את היכולת לגדל מזון גם בשנים הבאות

להתייעל כלכלית בעבודת האדמה ולחסוך עלויות של דשנים, דלקים וריסוסים

לשפר את פוריות הקרקע

להגדיל את עמידות השטח בפני תנאי מזג אויר קיצוניים

לקבל תמריצים כספיים על ביצוע השירותים האקולוגיים 

כדי לקחת חלק פעיל באתגר משבר האקלים