DCARBONIT

מנגנון שעת אפס - אנו מאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה, ומבצעים את התהליך.

DCARBONIT VVB Regenerative Agriculture in Israel

מדידה, הערכה, אימות של פליטות גזי חממה, ושירותים אקולוגיים נוספים מאקלים חדשים.

הפקת תעודות פחמן ומסחר ב carbon credits

הפקת תעודות אנרגיה מתחדשת IREC.

מנגנון שעת האפס

מה מטרת המנגנון?

מנגנון שעת האפס מניח תשתית לקביעת יעדים להפחתת פליטות גזי חממה במטרה להגיע לאיפוס.

המנגנון כולל הנחיות לדיווח ולבקרה על ההתקדמות לעבר היעדים. מנגנון זה מאפשר למשתתפים לקחת צעד קדימה ולפעול לאיפוס נטו של פליטות גזי החממה שלהם עד לשנת 2050.

מורה נבוכים לשרשרת אספקה בת קיימא, ודלת פחמן, מתקרבת בצעדי ענק לרגולציה בחברות.

אנו גאים לקחת חלק בפרוייקט כה חשוב זה, ולהגיע ליעד שהוגדר, והינו נטו פליטת גזי חממה.

מנגנון שעת האפס
מנגון שעת האפס

מנגנון שעת האפס - מיחזור פסולת אורגנית/בניין.

מתוך כלל הפסולת המיוצרת בישראל, כ- 80% מהפסולת המוצקה מועברת להטמנה ורק כ- 35% מועברת למיחזור.

(הנתונים נלקחו מתוך אתר המשרד לאיכות הסביבה, ועדכניים לשנת 2018)

כמדינה, וכחברה אנו צריכים לעשות יותר בתחום של מחזור פסולת.

אנו ארגון שחבר במנגון שעת האפס, נכול בשיתוף פעולה עם חברות אשר צריכות פתרון למחזור פסולת מוצקה.

אנו נבנה תהליך שבו נקבע יעדי הפחתה על בסיס נתונים מדעיים, תוכניות עבודה מקיפות, בינה מלאכותית לחישובי סקופ 3, ולטביעת רגל פחמנית, ומערכת ניטור למדידת ההתקדמות והדיווח.

DCARBONIT מזמינה אתכם להצטרף לאתגר החשוב בהיסטוריה האנושית, לצמצום גזי חממה (GHG).

משבר האקלים העולמי מציב אתגרים רבים בפני האנושות והשלכותיו ניכרות בכל יום ויום בחיינו.
החקלאות והחקלאים בעולם הם אחד המרכיבים העיקריים בעלי היכולת לשפר את מאזן פליטת גזי חממה ועל ידי כך להשפיע על כדור הארץ לטובה.

צמצום כמות פליטת גזי חממה מפעילות חקלאית, והגדלת כמות הפחמן המקובע בקרקע, יכולים למתן את ההתחממות העולמית וליצור positive impact משמעותי על הכדור שאנחנו חיים בו.

העולם כולו מתגייס ופועל במגוון רב של פעולות ויוזמות למאבק זה. החקלאות הישראלית מאז ומעולם הייתה היתה סמן לחדשנות פורצת דרך בתחומים רבים, עלינו להצטרף ולהירתם כולנו למאבק חשוב זה למען ההווה והעתיד שלנו ושל הדורות הבאים.

אנו מציעים שירותי מדידה, והערכה של קיבוע פחמן, טביעת רגל פחמנית, ושירותים אקולוגיים נוספים משטחי חקלאות במעבר מחקלאות קונבנציונלית לחקלאות מחדשת.

למה לחקלאי להצטרף?

התייעלות כלכלית

התייעלות כלכלית , מה שנמדד ניתן לנהל יותר טוב.

פוריות הקרקע

שיפור פוריות הקרקע . העלאת המגוון הביולוגי ושיפור מבנה הקרקע

החוסן האקלימי

הגדלת החוסן האקלימי מול תנאי מזג אוויר קיצוניים משתנים

קיבוע פחמן

אפשרות ליצירת הכנסה קבועה נוספת עבור קיבוע פחמן

שימור קרקע

שימור קרקע . מניעת סחף והתדלדלות קרקע לצד הגדלת חלחול מי גשם

בטחון תזונתי

בטחון תזונתי. לשמר ואף להגדיל את היכולת לגדל מזון גם בשנים הבאות

להתייעל כלכלית בעבודת האדמה ולחסוך עלויות של דשנים, דלקים וריסוסים

לשפר את פוריות הקרקע

להגדיל את עמידות השטח בפני תנאי מזג אויר קיצוניים

לקבל תמריצים כספיים על ביצוע השירותים האקולוגיים 

כדי לקחת חלק פעיל באתגר משבר האקלים

מנגנון שעת אפס